Avtalevilkår

Generelt, om avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Mobilapplikasjonen «Nummersøk Norge» er en betalt søkeapplikasjon fra Cogy AS med tilleggstjenester hvor tilgangen til løsningen krever et månedsabonnement (30 dager) som knyttes til brukerens telefonnummer. Selger er Cogy AS AS (Cogy AS), Wergelandsveien 1, 0167 Oslo, kundeservice@NummersøkNorge.no, org nr 930 459 615 , og betegnes i det følgende som selger/selgeren/Cogy AS. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen/du. Som bruker gir du Cogy AS tillatelse til å innhente informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten, tilby kundeservice og gjennomføre fakturering. Du forplikter deg til denne avtalen ved å akseptere og aktivere abonnementet ved aktivering av tjenesten på enheten. Du er ansvarlig for all aktivitet og bruk av tjenesten.

Pris og fakturering

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Nye kunder og kunder som ikke har hatt abonnement på minst 6 måneder får prøve tjenesten gratis i 30 dager fra oppstart. Etter gratisperioden vil tjenesten koste NOK 49,- pr måned – uavhengig av bruk. Du vil bli fakturert i forskudd for hver abonnementsperiode og du blir varslet på SMS eller i App/ Vipps ved hver fakturering. Faktureringen gjøres via Strex (mobiloperatørenes betalingsløsning) og betalingene vil da fremkomme på regningen fra din mobiloperatør. Alternativt kan betaling skje via Vipps, og betalingene vil da fremkomme i Vipps sin oversikt. Endrer vi prisen på abonnementet vil vi informere deg om endret pris på SMS 30 dager før ny periode. For å benytte tjenesten kreves det tilgang til internett og denne bruken faktureres via kjøperen sin mobiltilbyder og er utenfor Cogy AS ansvarsområde. Hvis noen av tjenestene har et kostnadselement vil du bli tydelig informert om dette før tjenesten tas i bruk.

Angrerett

Som ny kunde (og kunder som ikke har hatt abonnement på minst 6 måneder) kan du i hele prøveperioden på 30 kalenderdager angre kjøpet uten påløpt kostnad. Avtalen sies opp og ingen fakturering skjer ved at du sender SMS med teksten 'stopp mobilsøk' til nummeret Cogy AS (2002). Merk: din operatør kan ta betalt for SMS til firesifrede kortnummer (typisk kr 1,-). Du kan også ta kontakt med kundeservice for å angre/ stoppe tjenesten. Dersom du starter opp abonnementet innen 6 måneder, og således ikke starter tjenesten med en ny kostnadsfri prøveperiode, vil du kunne angre kjøpet, og få pengene tilbake ved å kontakte kundeservice innen 14 dager. Det henvises forøvrig til Cogy AS sin «fornøydgaranti». Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Opphør av avtalen

Send «stopp mobilsøk» til Cogy AS (2002) Du har rett til å si opp avtalen på hvilket som helst tidspunkt, du vil ha tilgang til tjenesten ut din avtaleperiode. Avtalen sies opp og faktureringen stoppes når du sender SMS med teksten 'stopp mobilsøk' til nummeret Cogy AS (2002). Du vil da motta en bekreftelse på SMS når oppsigelsen er registrert. Merk: din operatør kan ta betalt for SMS til firesifrede kortnummer (typisk kr 1,-). Du kan også ta kontakt med kundeservice for å angre/ stoppe tjenesten. Hvis andre betalingsløsninger foreligger henvises det til egne regler hos den aktuelle leverandør. Cogy AS kan si opp avtalen med kunden med 14 dagers varsel. Ved mislighold kan vi holde tilbake våre ytelser etter avtalen og ved vesentlig mislighold kan vi heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Det henvises forøvrig til Cogy AS sin «fornøydgaranti».

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. over. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Personvern

Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil alltid ligge tilgjengelig på nettsiden. Ved betydelige endringer i avtale eller brukervilkår vil vi informere om dette og/eller innhente nytt samtykke i de tilfeller vi ønsker å bruke din personopplysning til annet enn det du allerede har samtykket til.