Personvernerklæring

Innledning

Vi vil at du skal være trygg på at vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende lover og regler. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har. I denne erklæringen gir vi informasjon om alle tjenester levert av Cogy AS. Alle blir videre i erklæringen omtalt som «Vi»

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være ditt navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å fastsette hvilken person som befinner seg bak opplysningene

Spesifikke vilkår

Enkelte av våre tjenester har spesifikke avtale- og brukervilkår som kommer som et tillegg til denne personvernerklæringen. Når disse vilkårene blir gjeldende vil vi gi deg tydelig informasjon. Dersom tjenestene krever samtykke, vil vi og be om ditt samtykke ved først gangs bruk, innlogging eller installering. Vi mottar din nummeropplysningsinformasjon fra teletilbyderne og denne informasjonen verifiseres, om mulig, mot andre kilder som Posten og Bisnode for å sikre at vi har mest mulig korrekt adresseinformasjon.

Ved henvendelse til Kundeservice

Når du kontakter kundeservice vil vi oppbevare din kontaktinformasjon, din henvendelse, tidspunkt for denne, notater om saken, samt utfallet. Denne historikken beholder vi både for å kunne vise til tidligere saker ved en ny henvendelse og for å utøve god kundebehandling. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å følge opp henvendelser fra våre kunder, brukere og de registrerte i vår database. Vi vil beholde ditt kontonummer frem til og med utbetalingsdato om saken tilsier at det er behov for det.

Ved bruk av våre apper

Vi har en betalingsapp, «Nummersøk Norge Nummersøk», som er tilgjengelig for flere operativsystemer, bl.a. iOS (iPhone) og Android. Vår app blir levert og driftet av vårt selskap Cogy AS. Du vil bli presentert spesifikke avtale- og brukervilkår som må godkjennes ved nedlastning og vi vil kun benytte dine personopplysninger til det absolutt mest nødvendige. Alle søk som gjøres mot Nummersøk Norge sin tjeneste blir logget, men disse loggene tar da ikke vare på informasjon som gjør at søket kan knyttes til telefonen eller personen som søker. Når du gjør ett søk i appen får du spørsmål om du vil tillate tilgang til enhetens lokasjon. Lokasjonen brukes kun for å gi deg best mulig svar på ditt søk og lagres ikke. For søkene lagres type forespørsel som nærhetssøk, autosøk, og manuelt søk, men ikke konkrete søk og søkeresultater. Det rettslige grunnlaget er samtykke. For å kunne videreutvikle vår app og for kundeoppfølging lagrer vi telefonmodell, software-versjon av telefon og app-versjon for hver bruker, samt informasjon om bruk. Søkefrase og søkeresultat lagres ikke på brukernivå. Siden «Nummersøk Norge Mobilsøk» er en abonnementstjeneste trenger vi informasjon om hvem vi skal fakturere. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er for å oppfylle en avtale med deg.

Spesifikt for appen Nummersøk Norge Mobilsøk

Nummersøk Norge Mobilsøk er en sluttbrukerbetalt abonnementstjeneste som kun gjelder for kunder med norske mobilnummer. Når du bestiller et abonnement lagres ditt mobiltelefonnummer med dato og klokkeslett for bestilling av abonnementet. SMS-kommunikasjon mellom din mobil og tjenesten ved bestilling av abonnement, fakturameldinger, oppsigelse og andre tjenestemeldinger vil bli lagret. Alle dine brukerspesifikke data relatert til ditt abonnement vil slettes automatisk 12 måneder etter avsluttet abonnement.

For Android

Når du installerer Nummersøk Norge Mobilsøk på Android vil du få flere spørsmål i appen om tillatelse til tilganger. Disse tillatelsene er helt nødvendige for å kunne gi deg kjernefunksjonaliteten i appen. Vi bruker tilgangene til følgende: - Sende tekstmeldinger (SMS): Denne tilgangen brukes for å kunne registrere brukeren din (mobilnummeret) på en sikker og enkel måte. - Lese tekstmeldinger (SMS): Tilgangen brukes for å kunne gi deg en SMS-logg i appen med oppslag på ukjente nummer mot Nummersøk Norge, i tillegg til varsling med oppslag av nummer ved mottak av SMS fra ukjent nummer. Informasjonen fra SMS logg benyttes også til prioritering av «Mest brukte kontakter» på hovedsiden i appen på Android. Oppslagene gjøres anonymt og kun på ukjente nummer via en sikker forbindelse (https) og innholdet i sms-meldingene presenteres kun inne i appen og deles ikke. - Ringe og administrere telefonsamtaler og tilgang til samtaleloggene dine: Tilgangene brukes for å kunne gi deg en anropsliste i appen med oppslag på ukjente nummer i tillegg til varsling med oppslag av nummer ved mottak av anrop fra ukjent nummer. I tillegg brukes informasjonen fra anropslogg til prioritering av «Mest brukte kontakter» på hovedsiden i appen. Oppslagene gjøres anonymt og kun på ukjente nummer (dvs ikke lagret lokalt) via en sikker forbindelse (https) - Tilgang til dine kontakter: Tilgangen brukes til å sortere ut de numrene som er lagret lokalt slik at appen gjør automatisk oppslag mot Nummersøk Norge bare for ukjente nummer ved anrop, mottak av sms, sms-logg og anropsliste. For å kunne lagre eller oppdatere en kontakt fra et søk mot Nummersøk Norge trenger vi også tilgang til kontakter. Vi viser en ryddigere kontaktliste i appen hvor kontakter som er lagret flere steder slåes sammen og vises med den beste informasjonen. Vi deler ikke de lokale kontaktene ut av appen, alt håndteres lokalt på telefonen din. For tjenesten gruppe-sms kan gruppene med kontaktdataene lagres på en skyløsning. I dette tilfellet vil kontaktdataene lagres på en server i tillegg til i appen, men bare ved godkjenning av sluttbruker. Kontaktlisten kan også brukes når det lages en innkalling til telefonmøte fra appen.

For iPhone

På iPhone-appen blir du spurt om tilgang til dine kontakter. Tillatelsene er valgfrie å gi, men de er nødvendige for at du skal ha mulighet til å benytte deg av appens kjernefunksjonalitet som eksempelvis «se hvem som ringer» og «lagre kontakt». Informasjonen som gjøres tilgjengelig, brukes og lagres kun lokalt på din mobil. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke. - Ved bruk av tjenesten «Telefonmøte» (både Android og iPhone) vil det for hvert møte genereres faktureringsgrunnlag («CDR») hos leverandøren Twilio, inkludert MSISDN til møtedeltagerne, tidspunkt og varighet. Dette er standard for telekommunikasjonsplattformer og brukes til fakturering mellom leverandøren og Opplysningen Nummersøk Norge. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle avtalen med deg. - Ved bruk av tjenesten «Grupper» vil dine grupper som standardinnstilling bli lagret i en skyløsning, slik at de følger med over ved et eventuelt bytte av telefon. Gruppemeldingene sendes fra, og lagres kun på din mobil. Vi samler inn informasjon om bruksmønster i appen til analyse- og statistikkformål. Disse dataene brukes til å forbedre appen. Sammenstillingen er anonym og kan ikke spores tilbake til deg på noen måte. Til analyse og statistikk brukes Firebase og Google Analytics.

Når du ønsker rapport og veiledningssamtale om din bedrifts synlighet

Vi samler inn navn, firma, epost og telefonnummer i forbindelse med nettadressen med formål å kontakte deg for en uforpliktende veiledningssamtale i etterkant.

Når du bruker våre nettsider

Vi plasserer cookies ('informasjonskapsler') på våre nettsider for å gjøre siden mer brukervennlig, for å kunne vise interessebaserte annonser og for å ta ut statistikk. Cookies er små tekstfiler som blir lokalt lagret på nettleser som gjør det mulig for vår tjeneste å «huske» deg og dine brukerpreferanser. Du har flere rettigheter etter personopplysningsloven. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter.

Innsyn

Du har i utgangspunktet rett på informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Vil du se hvilke av dine opplysninger vi har synlig kan du enkelt gjøre et søk på ditt navn, telefonnummer eller adresse på NummersøkNorge.no

Retting

Vi behandler personopplysninger og vil rette opp feil når de blir oppdaget. Det kan være at vi oppdager avvik mellom eksisterende informasjon og en av våre kilder, som f.eks. Posten. Vi vil da forsøke å verifisere informasjonen og dersom vi ser det som nødvendig vil vi informere deg i forkant av endringen. Du har også muligheten til å selv korrigere, fjerne eller tilføye informasjon i din oppføring om du oppretter en Min Side-bruker eller be oss om å gjøre det ved å ta kontakt med oss.

Sletting og begrensning

En av personvernlovens prinsipper er at det ikke skal behandle personopplysninger i større grad enn det absolutt er behov for i forhold til formålet med tjenesten. Vi vil derfor kun behandle og beholde de opplysninger vi har et behandlingsgrunnlag for og i de tilfeller vi er pålagt å beholde informasjonen etter norsk lov. Dette betyr at vi for eksempel kan slette din Min Side-bruker eller historikk fra vår database om du ønsker det, men vi kan ikke slette offentlig informasjon om dine aktive roller i en bedrift eller betalingshistorikk som vi ser oss nødt til å beholde. Ønsker du at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger må du henvende deg til vårt kundesenter. Vi trenger da en begrunnelse slik at vi kan vurdere hver enkelt sak. Vurderingen vil være å avveie behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningen(e) opp mot risiko og konsekvens for personen. For å reservere deg mot å stå i nummeropplysningstjenester må du henvende deg til din teletilbyder.

Klage til Datatilsynet

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eller løse eventuelle ønsker og behov. Vær oppmerksom på at det er mange begrensninger i rettighetene over, det må derfor gjøres en konkret vurdering av hver forespørsel. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Dine personopplysninger skal behandles sikkert

Personopplysningsloven stiller den som behandler personopplysningene ansvarlig for å beskytte dine personopplysninger og for å gjennomføre sikringstiltak om nødvendig. Vi har tiltak som eksempelvis adgangskontroll og annen teknisk sikkerhetsstruktur som gjør at dine opplysninger oppbevares og behandles trygt. I de tilfeller vi har valgt å benytte oss av en ekstern leverandør, som ved fysisk lagring av data, analyseverktøy og leverandør av apper, er det inngått databehandleravtaler som sikrer at personopplysningene blir behandlet etter det formålet vi har avtalt og at oppbevaring, bruk, utlevering og sletting skjer etter avtale

Særlig om barns personvern

I den nye personvernloven er det særlige krav ved behandling av opplysninger om barn. Vi vil i utgangspunktet ikke behandle opplysninger om personer under 13 år. Oppdages det at vi har opplysninger om at barn sletter dette så snart vi blir oppmerksomme på dette.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig, men vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Endringer i personvernerklæringen

Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil alltid ligge tilgjengelig på nettsiden. Ved betydelige endringer i avtale eller brukervilkår vil vi informere om dette og/eller innhente nytt samtykke i de tilfeller vi ønsker å bruke din personopplysning til annet enn det du allerede har samtykket til.

Kontakt

Den ansvarlige for behandling av personopplysninger er lederen for det respektive selskap. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende innsyn, retting eller sletting av dine opplysninger kan du kontakte vårt kundesenter på e-post kundeservice@NummersøkNorge.no eller via vårt kontaktskjema. For hemmelig nummer eller reservasjon mot visning i Nummersøk Norge og andre katalogtjenester, kontakt din teleoperatør. Har du andre spørsmål knyttet til personvern, er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud på e-post eller ved å sende oss et brev. E-post: personvern@NummersøkNorge.no Postadresse: Nummersøk Norge/Cogy AS, Wergelandsveien 1, 0167 Oslo Du vil måtte identifisere deg, slik at vi kan sikre rettmessig utlevering av dine personopplysninger. Vi vil svare deg så raskt som mulig og innen 30 dager, som er en lovfestet tidsfrist.